Formación en la Metodología para la Atracción de Mujeres a las Áreas STEAM – Erasmus+ KA2 AI4females

Formación en la Metodología para la Atracción de Mujeres a las Áreas STEAM – Erasmus+ KA2 AI4females

EUSKARA

Elektronika eta Telekomunikazio Saileko hiru irakasle Alacanten izan dira emakumeak STEAM arloetara erakartzeko metodologia berrietan trebatzen. Prestakuntza hau AI4Females proiektuaren barruan kokatzen da eta bere helburu nagusia Lanbide Heziketarako tresna berritzaileak sortzea da, besteak beste, STEAM arloan estereotipoen eta genero diskriminazioaren aurka borrokatzen duen begirada feminista bat. Proiektuak AIOT (Adimen Artifiziala eta Gauzen Internet) teknologietan gaitasun digital berrien transmisioa ibilgailu gisa erabiliko du.

Alakanteko prestakuntzaren helburua proiektuan garatutako ikastaroak eta adibideak nola gidatu ikastea izan da, emakumeentzat erakargarriak izan daitezen. Horretarako, Bluebeehiveko lankideek, gaian adituak, hainbat tailer eta jarduera prestatu dituzte, ikuskera hori islatzen eta tresna berritzaileen diseinuak txertatzen lagundu digute.

Sortutako trena berritzaileak neskei interesatzen zaizkien kasu errealei buruzkoak izango dira. Modu honetan, ikastetxeetara bisitak egiten direnean eta neskek adimen artifizialaren aplikazio zuzena ikusten dutenean, teknologiak erakarrita sentitzea eta normalean sentitzen duten arbuioa murriztea espero da.

Proiektuan ematen diren aurrerapenak eta sortuko den material berria webgune ofizialean argitaratuko dira:
https://ai4females.eu/


CASTELLANO

Tres profesores del departamento de Electrónica y Telecomunicaciones han estado en Alicante formándose en nuevas metodologías para atraer a las mujeres a las áreas STEAM. Esta formación se integra en el proyecto AI4Females cuyo objetivo principal es la creación de herramientas innovadoras para la Formación Profesional incluyendo un prisma feminista que luche contra los estereotipos y la discriminación de género en el campo de STEAM. El proyecto utilizará como vehículo la transmisión de nuevas habilidades digitales en tecnologías AIOT (Inteligencia Artificial e Internet de las Cosas).

El objetivo de la formación de Alicante ha sido aprender a orientar los cursos y los ejemplos desarrollados en el proyecto para que resulten atractivos a las mujeres. Para ello, los compañeros de Bluebeehive, expertos en el tema, han preparado una serie de workshops y actividades que nos ayudan a reflexionar y a incluir esa visión en el diseño de los demostradores.
Esto es necesario para que los demostradores creados sean sobre casos reales que interesan a las niñas.

De esta manera se desea conseguir que, cuando se realicen las visitas a escuelas y las niñas vean la aplicación directa de la inteligencia artificial, se sientan atraídas por la tecnología y se reduzca el rechazo que suelen sentir.

Los avances del proyecto y el material que se generará se publicarán en la web oficial:
https://ai4females.eu/


ENGLISH

Three professors from the Department of Electronics and Telecommunications have been in Alicante training in new methodologies to attract women to STEAM areas. This training is part of the AI4Females project whose main objective is the creation of innovative tools for Vocational Training, including a feminist thought that fights against stereotypes and gender discrimination in the field of STEAM. The project will use as a vehicle the transmission of new digital skills in AIOT technologies (Artificial Intelligence and Internet of Things).

The of the training in Alicante has been to learn how to guide the courses and the examples developed in the project so that they are attractive to women. To do this, Bluebeehive colleagues, experts on the subject, have prepared a series of workshops and activities that help us reflect and include that vision in the design of the demonstrators.

This is necessary so that the demonstrators created are about real cases that interest girls. In this way, it is hoped that, when visits to schools are made and girls see the direct application of artificial intelligence, they feel attracted to technology and the rejection they usually feel is reduced.

The progress of the project and the material that will be generated will be published on the official website:
https://ai4females.eu/

Erasmus+ KA2 AI4females proiektuaren 2. transnational meeting

Erasmus+ KA2 AI4females proiektuaren 2. transnational meeting

CIFP Don Bosco LHIIko Elektronika eta Telekomunikazio saileko 5 irakasle AI4females proiektuko 2. transnational meeting-ean egon dira. Bilera Pragan izan da. Bileraren helburua izan da proiektuko helburuei eta plangintzari errepasoa egitea.

AI4females proiektuaren helburu dira tresna berritzaileak sortzea STEM eremuko estereotipoen eta genero-diskriminazioaren aurkako borrokarako eta jarraitu beharreko ereduen hezkuntzarako, eta AIOT teknologietan trebetasun digital berriak eskuratzea.

Unibertsitateek, Lanbide Heziketako ikastetxeek, ikertzaileek, irakasleek eta GKEek osaturiko taldeak (Polonia, Euskal Herria, Portugal, Grezia, Espainia eta Txekiar Errepublika), proiektuko edukiak barneratuko dituzten tresnen kalitatea bermatzen du.

Proiektuaren aurrerapenak eta sortuko den materiala webgune ofizialean argitaratuko dira:

CASTELLANO

5 profesores del departamento de Electrónica y Telecomunicaciones del CIFP Don Bosco LHII han estado en el 2º transnational meeting del proyecto AI4females. La reunión ha tenido lugar en Praga. El objetivo de la reunión ha sido repasar los objetivos del proyecto y su planificación.

AI4females es un proyecto que tiene como objetivo crear herramientas innovadoras para la educación de modelos a seguir y la lucha contra los estereotipos y la discriminación de género en el campo de STEM utilizando como vehículo la necesidad de adquirir nuevas habilidades digitales en tecnologías AIOT.

La creación cooperativa de herramientas con la inclusión de diferentes socios que van desde la Universidad, escuelas VET, investigadores, profesores y ONG (Polonia, País Vasco, Portugal, Grecia, España y Republica Checa) que incluyen tanto comunicadores científicos como diseñadores digitales asegura tanto la calidad de las herramientas que se diseñarán como la difusión del proyecto al objetivo. grupos especialmente docentes y jóvenes estudiantes que formarán parte del proyecto.

Los avances del proyecto y el material que se generará se publicarán en la web oficial:

ENGLISH

5 teachers from the Department of Electronics and Telecommunications of the CIFP Don Bosco LHII have been at the 2nd transnational meeting of the AI4females project. The meeting has taken place in Prague. The objective of the meeting has been to repair the objectives of the project and its planning.

AI4females is a project aiming to create innovative tools for role-model education and fighting of stereotypes and gender discrimination in the field of STEM using as a vehicle the need to acquire new digital skills in AIOT technologies.

The cooperative creation of tools with inclusion of different partners ranging from University, VET schools, researchers, teachers and NGO which include both science communicators and digital designers ensures both the quality of the tools to be designed but also the dissemination of the project to the target groups especially teachers and young students which will be part of the project.

The progress of the project and the material it generates are published on the official website: