Formación en la Metodología para la Atracción de Mujeres a las Áreas STEAM – Erasmus+ KA2 AI4females

Formación en la Metodología para la Atracción de Mujeres a las Áreas STEAM – Erasmus+ KA2 AI4females

EUSKARA

Elektronika eta Telekomunikazio Saileko hiru irakasle Alacanten izan dira emakumeak STEAM arloetara erakartzeko metodologia berrietan trebatzen. Prestakuntza hau AI4Females proiektuaren barruan kokatzen da eta bere helburu nagusia Lanbide Heziketarako tresna berritzaileak sortzea da, besteak beste, STEAM arloan estereotipoen eta genero diskriminazioaren aurka borrokatzen duen begirada feminista bat. Proiektuak AIOT (Adimen Artifiziala eta Gauzen Internet) teknologietan gaitasun digital berrien transmisioa ibilgailu gisa erabiliko du.

Alakanteko prestakuntzaren helburua proiektuan garatutako ikastaroak eta adibideak nola gidatu ikastea izan da, emakumeentzat erakargarriak izan daitezen. Horretarako, Bluebeehiveko lankideek, gaian adituak, hainbat tailer eta jarduera prestatu dituzte, ikuskera hori islatzen eta tresna berritzaileen diseinuak txertatzen lagundu digute.

Sortutako trena berritzaileak neskei interesatzen zaizkien kasu errealei buruzkoak izango dira. Modu honetan, ikastetxeetara bisitak egiten direnean eta neskek adimen artifizialaren aplikazio zuzena ikusten dutenean, teknologiak erakarrita sentitzea eta normalean sentitzen duten arbuioa murriztea espero da.

Proiektuan ematen diren aurrerapenak eta sortuko den material berria webgune ofizialean argitaratuko dira:
https://ai4females.eu/


CASTELLANO

Tres profesores del departamento de Electrónica y Telecomunicaciones han estado en Alicante formándose en nuevas metodologías para atraer a las mujeres a las áreas STEAM. Esta formación se integra en el proyecto AI4Females cuyo objetivo principal es la creación de herramientas innovadoras para la Formación Profesional incluyendo un prisma feminista que luche contra los estereotipos y la discriminación de género en el campo de STEAM. El proyecto utilizará como vehículo la transmisión de nuevas habilidades digitales en tecnologías AIOT (Inteligencia Artificial e Internet de las Cosas).

El objetivo de la formación de Alicante ha sido aprender a orientar los cursos y los ejemplos desarrollados en el proyecto para que resulten atractivos a las mujeres. Para ello, los compañeros de Bluebeehive, expertos en el tema, han preparado una serie de workshops y actividades que nos ayudan a reflexionar y a incluir esa visión en el diseño de los demostradores.
Esto es necesario para que los demostradores creados sean sobre casos reales que interesan a las niñas.

De esta manera se desea conseguir que, cuando se realicen las visitas a escuelas y las niñas vean la aplicación directa de la inteligencia artificial, se sientan atraídas por la tecnología y se reduzca el rechazo que suelen sentir.

Los avances del proyecto y el material que se generará se publicarán en la web oficial:
https://ai4females.eu/


ENGLISH

Three professors from the Department of Electronics and Telecommunications have been in Alicante training in new methodologies to attract women to STEAM areas. This training is part of the AI4Females project whose main objective is the creation of innovative tools for Vocational Training, including a feminist thought that fights against stereotypes and gender discrimination in the field of STEAM. The project will use as a vehicle the transmission of new digital skills in AIOT technologies (Artificial Intelligence and Internet of Things).

The of the training in Alicante has been to learn how to guide the courses and the examples developed in the project so that they are attractive to women. To do this, Bluebeehive colleagues, experts on the subject, have prepared a series of workshops and activities that help us reflect and include that vision in the design of the demonstrators.

This is necessary so that the demonstrators created are about real cases that interest girls. In this way, it is hoped that, when visits to schools are made and girls see the direct application of artificial intelligence, they feel attracted to technology and the rejection they usually feel is reduced.

The progress of the project and the material that will be generated will be published on the official website:
https://ai4females.eu/

Erasmus+ KA2 AI4Females Proiektuaren C1 AI Training

Erasmus+ KA2 AI4Females Proiektuaren C1 AI Training

Elektronika eta Telekomunikazio saileko lau irakasle Grezian izan dira Adimen Artifizialean eta IoT-n trebatzen, AI4Females Erasmus proiektuaren barruan. Helburua proiektua garatzeko beharrezkoak diren ezagutzetan sakontzea izan da. Horretarako, bazkide bakoitzak bere espezializazio-arloan prestatu ditu gainerakoak eta NTUA Greziako unibertsitateko adimen artifizialeko adituek ezagutza zabalak partekatu dituzte, Lanbide Heziketako premia espezifikoetara egokituz eta orientatuz. Prestakuntza horrek aukera ematen digu proiektuan aurrera egiten jarraitzeko eta prestakuntzaren amaierako jarduerak eraikitzeko, besteak beste, AI (Artificial Intelligence) eta IoT (Internet Of Things).

AI4Females proiektuaren helburu nagusia Lanbide Heziketarako tresna berritzaileak sortzea da, STEAMen esparruan estereotipoen eta genero-diskriminazioaren aurka borrokatuko duen prisma feminista barne. Proiektuak AIOT teknologietan trebetasun digital berriak eskuratzeko beharra erabiliko du ibilgailu gisa.

Proiektuaren aurrerapenak eta sortuko den materiala webgune ofizialean argitaratuko dira:
https://ai4females.eu/


CASTELLANO

Cuatro profesores del departamento de Electrónica y Telecomunicaciones han estado en Grecia formándose en Inteligencia Artificial e Internet de las Cosas dentro del marco del proyecto Erasmus AI4Females. El objetivo ha sido profundizar en los conocimientos necesarios para el desarrollo del proyecto. Para ello, cada socio ha formado al resto en su área de especialización y los expertos en Inteligencia Artificial de la universidad griega de NTUA han compartido sus amplios conocimientos adaptándolos y orientándolos a las necesidades específicas de la FP. Esta formación nos permite seguir avanzando en el proyecto y construir las actividades finales de la formación que incluirán AI (Artificial Intelligence) e IoT (Internet Of Things).

El objetivo principal del proyecto AI4Females es la creación de herramientas innovadoras para la Formación Profesional incluyendo un prisma feminista que luche contra los estereotipos y la discriminación de género en el campo de STEAM. El proyecto utilizará como vehículo la necesidad de adquirir nuevas habilidades digitales en tecnologías AIOT.

Los avances del proyecto y el material que se generará se publicarán en la web oficial:
https://ai4females.eu/


ENGLISH

Four teachers from the Department of Electronics and Telecommunications have been in Greece training in Artificial Intelligence and Internet of Things within the framework of the Erasmus AI4Females project. The objective has been to deepen the knowledge necessary for the development of the project. Each partner has trained the others in their area of expertise and the experts in Artificial Intelligence from the Greek university of NTUA have shared their extensive knowledge adapting and orienting it to the specific needs of the VET schools. This training allows us to further advance the project and build the final training activities that will include AI (Artificial Intelligence) and IoT (Internet Of Things).

The main objective of the AI4Females project is the creation of innovative tools for VET schools including a feminist prism that fights against stereotypes and gender discrimination in the STEAM field. The project will use as a vehicle the need to acquire new digital skills in AIOT technologies.

The progress of the project and the material to be generated will be published on the official website:
https://ai4females.eu/