UR COLLABORATE ekitaldia

UR COLLABORATE ekitaldia

Ekainaren 8an Universal Robots robot kolaboratzaile ekoizelak COLLABORATE ekitaldia antolazu zuen Miramonen. Elektronika eta Telekomunikazioen saila bertan izan zen eta enpresa ezberdinek robotika oinarritzat dituen aplikazioen proposamenak bertatik bertara aztertzeko aukera izan zuen.

Hala nola, soldadura, ikusmen artifiziala, adimen artifiziala, teknologia berriak, etab. uztartzen ziren aplikazioak ikusgai zeuden ekitaldian.

Erasmus+ KA2 AI4females proiektuaren 2. transnational meeting

Erasmus+ KA2 AI4females proiektuaren 2. transnational meeting

EUSKARA | CASTELLANO | ENGLISH

EUSKARA

CIFP Don Bosco LHIIko Elektronika eta Telekomunikazio saileko 5 irakasle AI4females proiektuko 2. transnational meeting-ean egon dira. Bilera Pragan izan da. Bileraren helburua izan da proiektuko helburuei eta plangintzari errepasoa egitea.

AI4females proiektuaren helburu dira tresna berritzaileak sortzea STEM eremuko estereotipoen eta genero-diskriminazioaren aurkako borrokarako eta jarraitu beharreko ereduen hezkuntzarako, eta AIOT teknologietan trebetasun digital berriak eskuratzea.

Unibertsitateek, Lanbide Heziketako ikastetxeek, ikertzaileek, irakasleek eta GKEek osaturiko taldeak (Polonia, Euskal Herria, Portugal, Grezia, Espainia eta Txekiar Errepublika), proiektuko edukiak barneratuko dituzten tresnen kalitatea bermatzen du.

Proiektuaren aurrerapenak eta sortuko den materiala webgune ofizialean argitaratuko dira:

CASTELLANO

5 profesores del departamento de Electrónica y Telecomunicaciones del CIFP Don Bosco LHII han estado en el 2º transnational meeting del proyecto AI4females. La reunión ha tenido lugar en Praga. El objetivo de la reunión ha sido repasar los objetivos del proyecto y su planificación.

AI4females es un proyecto que tiene como objetivo crear herramientas innovadoras para la educación de modelos a seguir y la lucha contra los estereotipos y la discriminación de género en el campo de STEM utilizando como vehículo la necesidad de adquirir nuevas habilidades digitales en tecnologías AIOT.

La creación cooperativa de herramientas con la inclusión de diferentes socios que van desde la Universidad, escuelas VET, investigadores, profesores y ONG (Polonia, País Vasco, Portugal, Grecia, España y Republica Checa) que incluyen tanto comunicadores científicos como diseñadores digitales asegura tanto la calidad de las herramientas que se diseñarán como la difusión del proyecto al objetivo. grupos especialmente docentes y jóvenes estudiantes que formarán parte del proyecto.

Los avances del proyecto y el material que se generará se publicarán en la web oficial:

ENGLISH

5 teachers from the Department of Electronics and Telecommunications of the CIFP Don Bosco LHII have been at the 2nd transnational meeting of the AI4females project. The meeting has taken place in Prague. The objective of the meeting has been to repair the objectives of the project and its planning.

AI4females is a project aiming to create innovative tools for role-model education and fighting of stereotypes and gender discrimination in the field of STEM using as a vehicle the need to acquire new digital skills in AIOT technologies.

The cooperative creation of tools with inclusion of different partners ranging from University, VET schools, researchers, teachers and NGO which include both science communicators and digital designers ensures both the quality of the tools to be designed but also the dissemination of the project to the target groups especially teachers and young students which will be part of the project.

The progress of the project and the material it generates are published on the official website:

Oldbot, robot asistencial humanoide para la tercera edad

Oldbot, robot asistencial humanoide para la tercera edad

EUSKARA | CASTELLANO | ENGLISH

EUSKARA

Proiektu-taldea honako hauek osatzen dute:  Kataluniako LHko ikastetxe bat eta adinekoen egoitza bat (Institut Montsacopa eta Fundació Antic Hospital Sant Jaume d ‘Olot), eta  Euskal Autonomia Erkidegoko LHko ikastetxe bat eta adinekoen egoitza bat (CIFP Don Bosco LHII eta Villa Sacramento adinekoen egoitza).

LHko ikastetxeek 2 proiektu garatu beharko dituzte Pepper robotarekin. Helburu nagusia da robot horrek adineko pertsonekin elkarreragitea:

 • Eguneroko ariketa fisikoen saioetako bat gidatzeko.
 • Adineko pertsonekin elkarrizketa labur bat izateko, adibidez, zein medikazio hartu behar duten gogorarazteko.

Erabiliko den metodo pedagogikoa izango da robotika humanoidea ustiatuko lukeen enpresa-, ekintzailetza- eta ingurumen-ikuspegia planteatzea:

 • Enpresa martxan jartzeko simulazioa egingo dute robot humanoideekin zerbitzuak eskaintzeko, eta haien bideragarritasuna (enpresa-plana) baloratuko dute, ikasgelan eskola-orduetan lan eginez, eta eskola-orduetatik kanpo LHko ikastetxeetako enpresa-haztegietan.
 • Adineko pertsona horien egunerokotasunari buruzko informazio garrantzitsua lortuko dute, egoitzetako profesional adituekin (fisioterapeutak, psikologoak, kudeatzaileak…) elkarreraginez.
 • DBHko eta Batxilergoko ikasleei aurkeztuko diete Pepper, eta proiektuaren euskarri izango diren boluntarioen STEAM taldea sortuko dute, robotarentzako eta merchandising-arentzako osagarriak diseinatuz eta fabrikatuz eta robotaren karga energia fotovoltaikoarekin kudeatuz.

Robotika humanoideak eskualdeko adinekoentzako eguneko zentroei eta/edo egoitzei eskain diezazkiekeen aukerak aurkeztuko dituzte, bai eta Silver Economyrekin eta zahartze aktibo eta osasungarriarekin zerikusia duten inguruko agente aktiboei ere.

CASTELLANO

El equipo de proyecto lo componen un centro de FP y una residencia de mayores de Cataluña (Institut Montsacopa y Fundació Antic Hospital Sant Jaume d’Olot), y un centro de FP y una residencia de mayores del País Vasco (CIFP Don Bosco LHII y Residencia de mayores Villa Sacramento).

Los centros de FP deberán desarrollar 2 proyectos con el robot Pepper para que este interactúe con las personas mayores y:

 • guíe una de las sesiones diarias de ejercicios físicos.
 • interactúe con las personas mayores y mantenga una breve conversación, por ejemplo, para recordar que medicación deben tomar.

El enfoque pedagógico será la de plantear una visión empresarial, emprendedora y medioambiental que explote la robótica humanoide, y los estudiantes:

 • simularán la puesta en marcha de su empresa para ofrecer servicios con robots humanoides y valorarán su viabilidad (plan de empresa) trabajando en el aula en horario lectivo y disponiendo los viveros de empresa de los centros de FP fuera del horario lectivo.
 • obtendrán información relevante sobre el día a día de estas personas mayores interactuando con profesionales expertos (fisioterapeutas, psicólogos, gerentes…) de las residencias.
 • presentarán a Pepper a estudiantes de la ESO y Bachillerato y crearán un equipo STEAM de voluntarias que ofrecerán soporte al proyecto, diseñando y fabricando accesorios para el robot, el merchandising y gestionando la carga del robot con energía fotovoltaica.
 • presentarán las posibilidades que la robótica humanoide puede ofrecer a los centros de día y/o residencias para personas mayores de la comarca así como a agentes activos del entorno que tienen relación con el Silver Economy y el envejecimiento activo y saludable.

ENGLISH

The project team is made up of a VET center and a residence for the elderly in Catalonia (Institut Montsacopa and Fundació Antic Hospital Sant Jaume d’Olot), and a VET center and a residence for the elderly in the Basque Country (CIFP Don Bosco LHII and Residence for the elderly Villa Sacramento).

VET centers must develop 2 projects with the Pepper robot so that it interacts with the elderly and:

 • guide one of the daily physical exercise sessions.
 • interact with older people and have a short conversation, for example, to remind yourself what medication to take.

The pedagogical approach will be to propose a business, entrepreneurial and environmental vision that exploits humanoid robotics, and the students:

 • They will simulate the start-up of their company to offer services with humanoid robots and they will assess its viability (business plan) by working in the classroom during school hours and setting up the business incubators of the VT centers outside of school hours.
 • They will obtain relevant information about the day-to-day life of these elderly people by interacting with expert professionals (physiotherapists, psychologists, managers…) from the residences.
 • They will take Pepper to secondary schools and high schools students and will create a STEAM team of volunteers who will support the project, designing and manufacturing accessories for the robot, merchandising and managing the charging of the robot with photovoltaic energy.

They will present the possibilities that humanoid robotics can offer to day centers and/or residences for the elderly in the region, as well as to active agents in the environment that are related to the Silver Economy and active and healthy ageing.