sense-ROVER, Negutegietarako lurreko drona (Proiektu bukatua)

sense-ROVER, Negutegietarako lurreko drona (Proiektu bukatua)

Hilabetetako lanaren ondoren, hau izan da proiektu interesgarri honen emaitza.

.

Ondoren, proiektuaren memoria irakurri ahal izango duzue eta nahi izanez gero, fitxategiak deskargatu ahal izango dira.

.

.
1. LABURPENA

Proiektu honetan, negutegiaren ingurumenaren kontrola sustatzeko aukera eta datu hauek internetera bidaltzeko ahalmenarekin batzen da. Horretarako, Arduino, Raspberry Pi 2, internet bidezko base datuak eta dronen teknologiak batzen dira gaur egungo negutegien kontrola hobetuz.
Hau egiteko, internetera konektatuta dagoen lurreko dron bat sortu dugu. Dronak GPS bidez, programatutako ibilbide bat jarraituko du instalatutako sentsoreak datuak neurtzen eta bidaltzen dituten bitartean. Drona zati elektronikoz eta zati mekanikoz osatuta dago.
Elektronikako zatia bloke funtzional ezberdinetan banatzen da. Alde batetik, ATmega328 mikrokontroladorea erabiliz, sentsoreak elikatu eta kontrolatzen dira eta datuak FTDI hari bat erabiliz Raspberry Pi-ra bidaltzen dira. Raspberry-a internetera konektatuta dagoenez, jasotako datuak, datu base batera bidaltzen dira edonondik ikusi ahal izateko. Bestalde, Raspberry-arekin batera, Erle Brain bat erabiltzen da. Erle Brain-a dronaren burmuina izango da eta dronaren kontrolaz eta programazioaz arduratuko da. Gainera, kontrol automatikorako GPS-a erabiltzen da eta kontrol manualarentzako, RC errezeptorea.
Zati mekanikoari dagokionez, trakziorako ESC batek kontrolatzen duen Brushless bat erabiltzen da eta norabidearentzako serbo bat. Gainera, ardatz bakoitzean indargetzaile bat dauka egonkortasuna hobetzeko.
Teknologia guztia hauek erabilita, negutegi baten barruan dauden zonalde ezberdinetan neurketak egin nahi dira. Horrela, arazoak aurreikusi eta ekidin ahal izango dira. Gainera, negutegi bat baina gehiago dituen nekazari batek, diru aurreztu ahal izango du, dron bera negutegi ezberdinetan erabili ahal izango delako, sentsoreen instalazio aurreztuz.
Datuen bisualizazioa eta dronaren kontrola, webgune baten bitartez egin ahal izango da. Programaketari dagokionez, C++ (Arduino) eta Python (Raspberry) erabili dira. Gainera, ROS sistema ere erabili da.

.

.

2. PROIEKTUAREN PLANGINTZA

Proiektua hau fase ezberdinetan bete da. Hauetako bakoitzak lehendik planifikatuta egon da eta fase bakoitza eginkizun ezberdinetan banatu da. Jarraian proiektua eraikitzeko jarraitutako faseak agertzen dira:

1. Teknologia ezberdinen alternatibak
a. Komunikazioa ezberdinak
b. Sentsoreak
2. Erabaki hartzea
3. Programazioaren garapena
a. Python
b. Arduino
4. Zirkuituaren probak
5. Datu basearekiko konexioa
6. Dronaren emisoraren konfigurazioa
7. Misio autonomoaren probak
8. PCB-aren diseinua
a. Eskemaren diseinua
b. PCB-are diseinua
c. PCB-aren fabrikazioa
9. Prototipoaren konstrukzioa
a. Kokapena eta soldaketa
b. Abiaraztea
. 

.

3. TEKNOLOGIAREN EGOERA

Prototipo honen eraikuntzarako hurrengo teknologiak aztertu dira:
Arduino UNO (ATmega328):
ATmega328 mikrokontroladorea bi zereginetarako erabiliko da: Lehenengoa, sentsoreak elikatu eta beren irakurketa datuak jasotzeko. Eta bigarren, hartutako datuak Rasberry-ra bidaltzeko. Datu-transmisio hau USB (serie) bidez egiten da. Raspberry-an beharrezko pin adina ez zeudelako erabiltzea erabaki da.

Raspberry Pi 2:

Proiektuaren zentralita (burmuina) modukoa da. Datuak Datu Basera bidaltzeaz arduratzen da, baita GPS-a eta “ROVER”-a kontrolatzeaz ere. Plataforma hau erabiltzea erabaki da “ROVER”-arekin batera zetorrelako jadanik.

ErleBrain:

Robotak eta dronak eratzeko garun artifiziala da. “Copter”, “Plane” edo “Rover”-ean erabiltzen da. “Debian” irudiarekin dator, “ROS Hydromedusa” dauka preinstalatuta eta “APM ardupilot” plataformaren bidez, drona kontrolatzea lortzen da. Erle Brain-a bi plakez osoatua dago: aurretik aipatutako Raspberry Pi-a eta honen gainean shield moduan jarrita dagoen Erle Brain-a.
29 sentsore, “1 GHz ARM Cortex-A8” CPU-a, 512MB-eko RAM memoria eta 4GB-eto Flash memoria dauzka.

GPS-brujula (UBLOX):

GPS-ak altitudea, longitudea eta latitudea ematen ditu, objetu bat mapan non dagoen kokatzeko.
“ROVER”-ak misio autonomoak egitea ahalbidetzen du, haren koordenatuak ematen dituelako.

Sentsoreak:
Proiektu honen funtsa sentsoreetan dago. Helburua neurketa zehatzagoak egitea delako, drona erabiliz negutegiko puntu ezberdinetan datuak hartuz.

Erabilitako sentsoreak negutegi batean funtsezkoak diren parametroak neurtzen dituztelako aukeratu dira.

 • DHT11: Hezetasuna eta tenperatura neurtzen dituen sentsorea da.
 • TSL2561: Argitasuna neurtzen du.
 • UVM30A: Eguzkiaren erradiazioa neurtzen du.
 • MG811: CO2 kantitatea neurtzen du.

 

..

4. PROIEKTUAREN DEFINIZIOA
Proiektu hau hasieratik bi zatitan banatuta egon da:

1. Lehenengo zatian sentsoreen neurketak hartzen direnetik hauek interneteko base datura bidali arteko prozesua da. Sentsoreak ATmega328-ra pinetara konektatuak daude. Hauek dira erabilitako sentsoreak:

a. Tenperatura eta hezetasun sentsorea

b. Erradiazio sentsorea

c. Argitasun sentsorea

d. CO2 sentsorea

.

Sentsore hauekin jasotako datuak, ATmega328-ren bitartez, FTDI hari bat erabiliz, Raspberry-an jasotzen dira Python programari esker. Programa berarekin, datuak jasotzen diren bitartean, sailkatu egiten dira eta HTTP protokoloarekin bidaltzen dira interneteko datu basera. Gainera, MQTT protokoloarekin dronaren moduaren kontrola aldatzea lortzen da. Hau da, drona gelditu edo martxan jartzeko aukera dago webgunetik.
.
2. Bigarren zatia robotaren kontrolaz arduratzen da. Hau egiteko Erle Brain-a, RC konexioa, eta GPS-a behar dira. Kontrola bi modutan egin daiteke, manualki eta automatikoki. Kontrol manuala egiteko, RC emisorea eta errezeptoreak behar dira eta «MANUAL» moduan lan egin behar da. Kontrol automatikoak GPS koordenatuen bidez funtzionatzen du, beraz, GPS-a Erle Brainera konektatu behar da. Ondoren, «LEARNING» moduan egonda, emisorearen edo ordenagailuaren bitartez koordenatu puntuak idazten dira. Puntu guztiak gordetak izandakoan, «AUTO» moduan jarri behar da aurretik gordetako ibilbidea jarraitzeko.
.

.
5. AURREKONTUA

Prototipo bat sortzeak zenbat balioko duen jakiteko, lehengaien eta erositako produktu guztien prezioak aztertu beharko dira. Totalean produktuaren prezioa 1200€-koa izango da. Bukaerako enlazetan memoria osoa ikusi daiteke eta bertan jarri dira elementu bakoitzaren prezioak.

.

.
6. PROTOTIPOAREN GARAPENA
Atal honetan prototipoa garatzeko garaian jarraitu diren urratsak azalduko dira:

6.1. Simulazioak

Fase honetan, alde batetik, lehen azaldutako Arduino programa (ikus 4.1. Arduino Programaren Diagrama atala) kargatu da «Proteus»-ek eskaintzen digun «ISIS» softwarean eta zirkuituaren funtzionamendu egokia konprobatu da.
Software hau oso baliagarria izan da proiektu honetan simulazioak egin ahal izateko eta montatu aurretik konprobazioak egiteko.
Simulazioa egiterako garaian, sentsoreen ordez potetziometroak erabili dira eta Arduinoa serieko pantaila birtual batera konektatu da serie portuan idazten den informazioa bisualizatu ahal izateko. Simulazioa martxan jartzeko, «Play» sakatu behar da eta serieko pantaila ireki. Honen barruan, irakurri eta bidali nahi den sentsorearen karakterea idatzi behar da hau pantailaratzeko. “T” tenperaturarentzako, “H” hezetasunarentzako, “R” erradiazioarentzeko, “C” CO2-arentzako eta “L” argitasunarentzako.
.
Bestalde, «APM Planner» softwarea landu da. Software hau, GCS (Ground Control Station) bat da eta honen bitartez dronaren kalibrazioak, «WayPoint» bitartezko ibilbide planifikatuak eta bestelako parametroak modifikatu daitezke. Helburu nagusia misio autonomoak egitea da eta horretarako ingurune zabal eta irekian egin dira frogak, GPS seinalea ahalik eta hoberen izan dadin.

.
6.2. Material bilketa

Simulazioa egokia dela ikusi ondoren, erabiliko dugun materiala bildu behar da. Garapen eta probetako fasean material hau erabili dugu proba ezberdinetan:

• 1 x Arduino UNO
• 3 x Potentziometro
• 1 x Tenperatura/Hezetasun sentsorea
• 1 x Argitasun sentsorea
• 1 x Erradiazioa sentsorea
• 1 x CO2 sentsorea
• 1 x USB adaptadorea

6.3. Kableatu eta programazio frogak

Aurrerago aipatu den bezala, proiektu hau bi zatitan bana daiteke (sentsoreen irakurketarena eta internetera bidaltzekoarena). Ondorioz, programatzeko bi hizkuntza erabili behar izan dira. Hala nola, Arduino programatzeko bere hizkuntza erabili da eta Raspberry programatzeko berriz, Python eta ROS hizkuntzak erabili dira.

.

6.3.1. Sentsoreen irakurketa Arduino bidez
Simulazioak ondo funtzionatu arren, oso garrantzitsua da zirkuitu guztia muntatzea. Horretarako, protoboard batean proiektuan erabiliko diren osagai guztiekin.

Proiektu honetan, hainbat froga ezberdin egin dira. Hasteko, simulazioan bezala, Arduino plakara potentziometro batzuk konektatu dira eta lortutako datuak serie bidez bidaltzen dira. Bigarren frogan, sentsoreak Arduinora konektatuz sistemaren funtzionamendu egokia frogatu da.

Programazioari dagokionez, Arduinoko programa ondo ulertzeko helburuarekin, ondorengo fluxu diagrama aurkezten da:

Programa honen helburu nagusia sentsoreen balioak irakurtzea eta Raspberryra bidaltzea da. Horretarako, sentsore bakoitzaren programa interneten bilatu da, banaka frogratu da sentsore bakoitzarekin eta ondoren bata bestearekin integratzen joan dira.
Sentsore guztien funtzionamendua egokia dela ikusita, serie portu bidezko komunikazioa egiteari ekin zaio. Lehen frogak i2C protokoloa erabiliz egin dira baina hainbat zailtasun ikusi ondoren, serie portua erabiltzea erabaki da programaketa aldetik xamarragoa delako.
Hau egiteko, FTDI USB adaptadore bat erabili da. Honen bitartez, sentsoreak irakurritako datuak lehenengo Raspberry-ra eta ondoren interntera ondo bidaltzen direla frogatu da. Frogak eginten joan ahala, Arduino eta Python-eko programak hobetzen joan dira beharrezko funtzionamendua lortu arte.

Zati honetan erabilitako erreminta «Arduino Sketch» programa izan da.

.
6.3.2. Internetera datuak bidaltzea Raspberry bidez

Arduinotik jasotako datuez gain, informazio gehiago bidaliko da Internetera. Hala nola, LiPo bateriaren egoera eta GPS kokapena. Hau egiteko, bi aukera aztertu dira: programatzeko ROS estruktura eta Python hizkuntza.
Ondoren ROS modu sinple batean azalduko da:

.
6.3.2.1. ROS

ROS siglek Robot Operative System esan nahi dute ingelesez. Kode irekiko meta-sistema eragile bat da eta Open Source Robotics Foundation (OSRF) erakundeak mantentzen du. Ondorengo zerbitzuak eman ditzake:

• Hardware-abstrakzioa
• Maila baxuko gailuen kontrola
• Erabilera orokor funtzionaltasunaren inplementazioa
• Prozesuen arteko mezuen bidalketa
• Paketeen kudeaketa
ROS beste “framework” robotikoen (Player, YARP, Orocos, CARMEN, Orca, MOOS o Microsoft Robotics Studio) antzekoa da zentzu batzuetan.
ROS-en helburu nagusia robotikaren garapen eta ikerketan erabiltzen diren kodigoak berrerabiltzea eta soportea ematea da. Beste helburu edo ezaugarri batzuk ondorengoak dira:
• Thin: ROS ahalik eta arinen izateko diseinatuta dago.
• ROS-agnostic liburutegiak: garapen mota gustokoena liburutegiak interfaze funtzional garbiekin idaztea da.
• Hizkuntza independentzia: ROS edozein programazio- hizkuntzatan inplementatzea erraza da. Dagoeneko Python, C++ eta Lisp hizkuntzatan inplementatua dago.
• Testeatzeko erraza: ROS-ek “rostest” izeneko test framework bat barneratzen du, modu errazean frogak egiteko.
• Eskalablea: ROS-a egokia da exekuzio-denbora handiko sistematan eta garapen-prozesu handietan.
ROS hobeto ulertu ahal izateko, ondorengo kontzeptuak argi edukitzea gomendagarria da.
• Master: ROS Masterrak izen erregistroak kudeatzen ditu. Bera gabe, nodoak ez lirateke beste nodoak aurkitzeko, mezuak trukatzeko eta zerbitzuak eskatzeko gai izango.
• Nodoak: Konputazioak egiten dituzten prozesuak dira.
• Mezuak: Nodoak mezuak trukatzen komunikatzen dira.
• Topikoak: Argitaratzaile/harpidedun (publicador/suscriptor) semantika erabiltzen duten garraio sistemek mezuak enrutatzen dituzte.
• Zerbitzuak: Eskaerak eta erantzunak zerbitzuak erabiliz egiten dira, mezuetan oinarrituta: bat eskatzeko eta beste bat erantzuteko.

.

ROS erabili ahal izateko urrats garrantzitsuenetako bat, aurrez ezarritako karpeta estruktura bat sortzea da.

Hainbat instrukzioen bitartez egiten da, baina hau ikusi ahal izateko, deskargatu memoria osoa proiektuaren Site-an. Ondoren, Raspberryko programaketaren planteamendua egin da. Hiru zati izango dira:

LiPo-aren egoera: Kodigo honetan, LiPo bateriaren egoera jasoko da.
GPS posizioa: Kodigo honetan, latitudea eta longitudearen datuak jasoko dira.
Kodigo nagusia: Kodigo honetan, Internetera bidaliko den informazioa jasoko eta bidaliko da.
Bloke bakoitza azterketa, memorian aurkituko duzue.
.
6.4. PCB-aren diseinua eta fabrikazioa
Fase honetan, prototipoan erabili den PCB-a diseinatu eta fabrikatu behar da. Horretarako, pausu hauek jarraitu dira:
.
6.4.1. PCB-aren diseinua
Simulaziorako zirkuitua eta benetan behar den zirkuitua ez dira berdinak, beraz lehenengo pausua ISIS-en bitartez diseinu berria sortzea izango da. Kontuan hartu behar da, fase honetan erabiltzen diren osagaiak urrats digital egokiak izan behar dituztela, bestela hauek sortu behar direlako.
Sortuko den PCB-a Raspberry Pi eta Erle Brain 2-aren gainean kokatuta joando da, beraz plaka hauen dimentsioak kontutan hartu beharko dira. Hau jakinda eta ISIS-eko diseinua egin ondoren, eskema PROTEUS-eko ARES softwarera bidaltzen da.
PCB-aren diseinura honetarako ez da urrats berririk diseinatu behar izan, baina beste gauza batzuk kontuan izan behar dira, hala nola, pisten zabalera, osagaien kokapena edo pad-en lodiera.
Sentsoreak eta konektoreak plakaren izkinetan jarri dira, erabiltzeko orduan erraztasunak izateko. Gainera, Reset botoi bat eta piztua dagoela irudikatzen duen LED bat gehitu zaizkio.
 .
6.4.2. PCB-aren fabrikazioa
Fabrikazio fasea aurrera eraman ahal izateko, Don Bosco-n dagoen fresaketa bidezko makina erabili da. Makina hau, kobrea kenduz, zirkuitua egiteko gai da denbora gutxian. Makina Board-Master LPKF PromatS62-a da.
Makina martxan jarri aurretik, makinak irakurri dezakeen artxiboa sortu behar da. Horretarako, CircuitCAM programa erabiltzen da. Programa honetan PCB-aren diseinua formatu egokira pasatzeaz gain, azkeneko ukituak eta soldaketak errazten dituten hustuketak egiten dira.
Artxiboa sortu ondoren, LPKF-ra konektatuta dagoen ordenagailuan artxiboa pasa behar da. Fresaketarekin hasteko, lehenengo makinari zuloak egiteko agindu behar zaio eta ondoren pistak. PCB-a aurpegi bakarrekoa denez, ez du metalizaziorik behar.
.
6.5. Karkasaren garapena
Azaldutako zati elektronikoa kanpo faktoreetatik babesteko, (ura, hezetasunak sortutako korrosioa…) karkasa bat egitea erabaki da.
.
6.5.1. Karkasaren diseinua
Karkasa hau sortzeko, software libreko interneteko orri bat edo FreeCAD softwarea erabili daiteke. Azkeneko programa honen bidez 3D irudiak sortzeko eta editatzeko ahalmena ematen du.
Karkasa bi zatitan banatuta dago, top eta bottom. Bottom edo behe aldeko zatia, Raspberryaren azpiko karkasa da. Top edo goi aldeko zatia, guztiz diseinatua izan da beheko zatiarekin bat etorri dadin. Diseinatzerako orduan, kontuan izan da plaka babestu egin behar dela baina konektoreentzako hutsuneak egon behar direla eta sentsoreak kanpoan egon behar direla neurketak egokiak izan daitezen.
.
6.5.2. Karkasaren fabrikazioa
Aurreko diseinuen “.stl” artxiboa edukita, Cura softwarearen bitartez “.gcode” formatura pasatzen da eta ondoren Repetier Host-en bidez 3D inprimagailura bidaltzen da. Karkasa inprimatzeko erabili den makina Prusa i3 Psique izan da eta piezak PLA materialez sortuta daude.
 .
6.6. Osagaien soldaketa
Fase honetan, osagai guztiak estainatu dira PCB-ra. Beraien artean, sentsore guztien, komunikaziorako eta programa kargatzeko konektoreak. Hauetaz gain, ATmega-ren zokaloa, erresistentziak, kondensadoreak, 16GHz-ko kristala eta LED-a ere estainatu dira.
Osagaia kokatzerako orduan garrantzitsua da PCB-a nibelatuta kokatzea, mahaian ondo sostengatzeko. Gainera, garrantzitsua da pad-ean estainua eman baino lehen bero egotea soldaketa ona izateko. Soldaketa teknika egoki guztiak erabili dira dena ahalik eta txukunen gelditzeko eta funtzionamendu ezegokiak ekiditeko.
.
.
7. ONDORIO ETA ETORKIZUNERAKO HOBEKUNTZAK
Proiektu bat bukatzerakoan, balorazio orokor bat egitea komeni izaten da. Ekarri dituen onura, lortutako helburuak eta etorkizunerako hobekuntzak aztertzen dira.
.
7.1. Ondorioak
Proiektu hau burutzeak hainbat ondorio positibo ekarri ditu: Lehenengo, dronen teknologian barneratzea ahalbidetu du eta beraien funtzionamendua hobetu ulertzea lortu da. Bigarren, ATmega328 mikrokontroladorea, sentsoreen irakurketa egiteko erabiltzen ikasi da. Hirugarren, informazio hori Erle Brain burbuinera serie bidez nola bidali ikasi da. Laugarren eta agian garrantzitsuen, Erle Brainaren barruan hainbat programazio era eta protokolo ezagutzea ahalbidetu du. Horien artean ROS, HTTP eta MQTT.
Kontutan hartu behar da ROS sistemaren garrantzia, datu berezi batzuk (bateriaren egoera eta GPS posizioa) irakurri ahal izateko eta sare bidezko kontrola egin ahal izateko. Sistema baliogarri hau erabiltzen ikasteak, abantaila handiak ekarri ditu, dronari beharrezkoak ziren hobekuntza batzuk aplikatu ahal izateko. Sentsoreen informazioa wegbuneko datu basera bidaltzeko http protokoloa erabiltzen ikasi da. Gainera, webgunetik drona kontrolatu ahal izateko, MQTT komunikazio protokoloa erabili da. Dronaren egoera bertatik ikusi eta kontrolatzea lortu da.
 .
7.2. Etorkizuneko hobekuntzak
Prototipoa bukatzerakoan, ondorengo hobekuntzak egitea proposatzen da:
• Kamera baten gehikuntza, dronaren jarraipena webgunetik egin ahal izateko.
• Drona autonomoki mugitzeko sistema hobetzea. GPS sistemak errore nahiko handia du neguteki batek behar duen zehaztasunerako.
• Sentsoreen zehaztasuna hobetzea.
• Oztopoak ekiditeko sistema baten gehikuntza.
• Misio autonomoak webgunetik sartzea, hau da, GPS koordenatuak webgunetik sartzeko aukera.
Gainera, sentsore ezberdinak gehitzeko aukera egon daiteke, bezero bakoitzaren beharretara egokitzeko.
Berez, proiektu honen helburua negutegien inguruneko neurketak irakurtzea izan arren, beste erabileretarako baliogarria izan daiteke.
Laborategiak: Laborategi berezi batzuetan, garrantzitsua da inguruneak baldintza konkretu batzuk edukitzea, laginak ondo kontserbatzeko. Gainera, eremu kimiko edo biologiko batzuetan, gizakien sarrera kontrolatuta dago eta batzuetan arriskutsua izan daiteke. Ingurune hauetan beharrezko neurketak kontrolatzeko, «sense-ROVER»-a erabili daiteke balioak webgune batetik ikusi ahal izateko.
Fabrika industrialak: Fabriketako langileak, batzuetan osasunarentzako kaltegarriak (soinua, keak, tenperatura altuak…) diren ingurunetan ibiltzen dira. Hauek ekiditeko helburuarekin, «sense-ROVER»-aren sentsoreak egokituz, honen kontrola izateko aukera egon daiteke.
Hona hemen egindakoaren bideo tutoriala:
.

.
.
8. BIBLIOGRAFIA
Proiektu hau teknologia berritzailez konposatua dago, beraz, esteka/lotura ezberdinetara jo behar izan da informazioa eta adibideak lortzeko, garapen egokia izateko:
“ROVER”-ean misio bat egin:
http://planner.ardupilot.com/wiki/common-planning-a-mission-with-waypoints-and-events/
Arduino eta Raspberryaren arteko komunikazioa (USB):
http://rdiaz.es/blog/comunicacion-entre-raspberry-pi-y-arduino-por-usb/
Arduinoaren ATmega328-ari Bootloader-a kargatu (gure Arduinoa eratzeko):
https://sites.google.com/site/controltechnologyperu/home/Tutoriales/tutorial-arduino/quemando-bootloader-con-arduino
Argitasun sentsorea:
https://learn.sparkfun.com/tutorials/tsl2561-luminosity-sensor-hookup-guide
Erradiazio sentsorea:
https://sites.google.com/site/myterrarium23/domotique/uvm-30a-uva-uvb-sensor
Tenperatura eta hezetasun sentsorea:
http://panamahitek.com/dht11-sensor-de-humedadtemperatura-para-arduino/
CO2 sentsorea:
https://digitalmeans.co.uk/shop/co2_gas_sensor-analog-mg811
http://www.dfrobot.com/wiki/index.php/CO2_Sensor_SKU:SEN0159
Datuak PHP Datu Basera igo:
http://www.coyan.es/Blog/2012-06/servidor-web-raspberry-pi/
https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?f=76&t=45809
https://geekytheory.com/internet-de-las-cosas-parte-2-subir-los-datos-a-una-base-de-datos/
http://nergiza.com/como-hacer-un-registrador-de-temperatura-online-con-raspberry-pi/
Erle Robotics Forum:
http://forum.erlerobotics.com/
¡Cuidado, esto no se debe hacer con un drone!

¡Cuidado, esto no se debe hacer con un drone!

El mundo de los drones es complejo, es un sector que surge de los aficionados a radio control, que gracias a los avances tecnológicos han mejorado en fiabilidad, dándoles utilidades para uso civil profesional. La rama de aficionado está más o menos regulada desde hace año (aunque cada uno interpreta luego lo que más le interese, pero eso es otro tema) pero para uso profesional se reguló a mediados del 2014, por lo que la normativa tiene algo más de 1 año. La normativa se saca deprisa y corriendo porque el precio de los drones había bajado mucho y el uso de estos estaba aumentando. Al no haber norma, algunos habían empezado a hacer burradas. La que encendió todas las alarmas fue un video filmado con drone sobrevolando la mitad de Madrid. Un video muy bonito pero muy peligroso que no debería de haberse hecho y con la normativa actual estaría prohibido. La entrevista que publica un periodico online a la productora del video demuestra el poco conocimiento técnico del drone que tenían ya que hacen afirmaciones como «Es como de juguete pero muy potente y seguro a la vez». Esta falta de conocimiento genera en el piloto un exceso de confianza y la creencia que es fácil, que está todo bajo control. Pero desgraciadamente este caso solo es uno de los muchos que iremos viendo.

 

 

El consejo de ministros aprobó la normativa de los drones y a los 4 meses volvió a retocarla haciendo pequeños ajustes y siendo la que ahora está en vigor (BOE del viernes 17 de octubre de 2014, Sección 6.ª Aeronaves civiles pilotadas por control remoto, artículos 50 y 51). Esta normativa ha sido muy criticada por el sector porque es muy restrictiva y imposibilita realizar ciertos trabajos y negocios que las empresas estaban viendo posibles. Muchos la están respetando pero unos pocos se la saltan, ponen en peligro la seguridad aérea y además hacen competencia desleal a los que si cumplen la normativa.
En el centro de Formación Profesional de Don Bosco empezamos a trabajar y a conocer la tecnología de los drones a la par que salio la normativa. Hemos intentado difundir la tecnología y procurar que las personas y profesionales de nuestro entorno (Errentería, Donostia, Pasaia, Lezo…) comprendan y trabajen según la normativa. Se está dando formación a pilotos de drones y se asesora y guía en la creación de la empresa y puesta en marcha en el sector. Pero vemos constantemente trabajos que no se están realizando correctamente, incluso más de uno realizando ilegalidades claras que AESA está tomando nota poco a poco. Con el objetivo de transmitir claramente lo que no se puede hacer, voy a hacer un pequeño resumen de la normativa. Es una interpretación de la normativa y puede que alguno no esté de acuerdo, pero creo que será la interpretación más extendida dentro del sector:

 

 • No se puede volar de noche
 • No se puede volar en ciudad
 • No se puede volar sobre las personas
 • No se puede volar en espacio aéreo controlado
 • No se puede volar a menos de 8 Kms de un aeropuerto y 15 si tiene vuelo instrumental
 • No se puede volar a más de 500 metros y 120 de altura (salvo una excepción) del piloto

 

A continuación voy a poner distintos videos que se han ido haciendo, donde se ha podido vulnerar alguna de las normas que he puesto arriba. Algunos de los videos están filmados por aficionados que no buscan ninguna contraprestación económica, hay otros que están disfrazados en aficionados pero buscan rendimiento económico (es ilegal) y algún otro es operador suscrito en AESA y publicado en la lista con las empresas que pueden volar drones para uso comercial. Algunos de los videos están grabados antes que entrara en vigor la normativa, pero puede servir como ejemplo de lo que ahora no se puede hacer.

 

Un video muy famoso es el de las elecciones municipales del 2015 en Valencia donde se presentaba a la alcaldía Rita Barberá del Partido Popular.
El video claramente vuela sobre la ciudad de Valencia que no está permitido. Al no ser mi comunidad no estoy muy seguro pero está muy cerca del aeropuerto por lo que tal vez también dentro del espacio aéreo controlado. Además está casi a 8 Km del aeropuerto, el aeropuerto es muy posible que tenga sistemas con vuelo instrumental por lo que no se podría tampoco volar en esa zona.

Este otro es de una filmación del paseo nuevo de Donostia, no he conseguido incrustralo por lo que os pongo el link. Se ve que busca el límite de la legalidad, realizando un trabajo en el que se podría discutir si está volando sobre la ciudad o no. Pero lo que si está haciendo, es volar dentro del espacio aereo controlado del aeropuerto de Donostia, cosa que no está permitido. El mismo también tiene otro video sobre Donostia, en este caso sobre el monte Urgul. Aparte de todo lo dicho sobre el anterior video, hay que tener 2 dedos enfrente, si ese drone tiene cualquier problema y se cae es muy probable que caiga sobre la parte vieja de la ciudad que está llena de gente.La carrera popular que se celebra en Zumaia por el aire filmada con el drone ofrece unas imágenes de un entrono muy bonito.

.

.

Las tomas las realiza sobre las personas, no solo los que están corriendo sino sobre los espectadores. La normativa dice que no se puede volar sobre grupos de personas, esto es 3 o más y sin duda alguna se está volando sobré más de 3 personas en muchos casos. Aun y todo el sentido común y la prudencia dice que no se se debe volar sobre nadie.

Unas preciosas imágenes obre la playa de Ondarreta de Donostia, es complicado apreciar a primera vista algún detalle pero es interesante. Youtube no permite insertar este video por lo que os pongo el link. Aparte de volar en espacio aéreo controlado, levanta demasiado el drone. En la bahía está la isla Santa Clara (48 metros) el monte Igueldo (>170 metros) a la izquierda y el monte Urgul(123 metros) a la derecha. En el video se puede apreciar que supera todos o como mucho se queda a la par del hotel del monte Igueldo que está a 170 metros. Hay que recordar que la altura máxima permitida es de 120 metros.

La Diada de Barcelona del 2013 coincidió con el comienzo de las burradas con los vuelos de drones.

.

.

En él se puede ver como se levanta el drone en el centro de Barcelona, rodeado de una multitud y sale volando sobre un montón de personas. En mi opinión lo más grave de todo es que el piloto es completamente irresponsable, porque levantar un drone de ese tamaño rodeado de tanta gente y luego volar sobre ella en el centro de Barcelona es una locura. Para colmo el drone se desplomó sobre los manifestantes como se puede ver en el siguiente video.

Sobre Benidorm también se han realizado barbaridades fuera de toda lógica y sentido común.

.

.

La verdad es que a este video le quedan pocas prohibiciones sin saltarse. Vuela en ciudad, sobre las personas, más de 500 metros (1,7 km!!!). Este es otro claro ejemplo de la mentalidad que tienen algunos, el drone es mio y vuelo donde quiero. Podéis ver multitud de burradas en su canal.

Para el final dejo este video, un piloto operador ha recopilado las distintas tomas que ha ido realizando por la ciudad de Donostia y las a juntado en este video. En este caso no voy a comentar cual es la normativa que no ha cumplido porque no se si ha cumplido alguna ¡Parece mentira que sea un Operador autorizado por AESA!
.

.

Si conoces algún otro video en el que se hagan las cosas mal, coméntanoslo para que podamos añadirla a la lista y así vayamos creando conciencia en el sector.

Actualización 9-12-2015

Según he publicado el artículo me han llegado múltiples videos de otras localidades donde también se están realizando vuelos sin cumplir la norma.

Vuelos sobre Bilbao, me han enviado muchísimos, os pongo algunos que la verdad es que es impresionante el poco sentido común que hay.

Este vuelo por Bilbao también incumple  gran cantidad de las limitaciones que tenemos. Además toma demasiados riesgos y para colmo se enorgullece en hacer lo que le dada la gana por «Controla» porque tiene mucha experiencia.

.

.
Recordar que aunque usaremos varios medios para transmitir la evolución y los distintos resultados que vayamos obteniendo, principalmente la información la difundiremos en el Blog y mediante Twitter.
Los siguientes cursos para pilotos de drones en Donostia – aldea en Don Bosco

Los siguientes cursos para pilotos de drones en Donostia – aldea en Don Bosco

Tras la realización del primer curso de Euskadi para el «Certificado de Piloto de Drones», IEFPS Don Bosco en Errenteria a organizado un calendario de cursos para que los alumnos se puedan ir matriculándose. AESA (la Agencia Estatal de Seguridad Aérea) estableció en Julio que para poder trabajar volando drones es imprescindible que el piloto esté acreditado. Esta acreditación solo la pueden dar las ATOs (centros de formación autorizados por AESA) y en Don Bosco los alumnos la obtienen mediante el acuerdo de colaboración firmado con la ATO Flybai.
El curso de piloto de drones (básico+avanzado) tiene una duración total de 80 horas que se realizán en 4 semanas lectivas y que se desglosan en una parte teórica (60 horas) y en otra práctica (20 horas).
Tras la aprobación del  Real Decreto Ley 8/2014 de 4 de julio, el cual regula y limita el pilotaje de dispositivos aeronáuticos, no se puede volar un drone para realizar trabajos sin tener la “Certificación de Piloto”.
Para poder volar no solo hace falta un “Certificado de Piloto”, para poder volar hay que ser Operador ante AESA. Hace falta presentar una documentación muy extensa que la mayoría de la gente no es capaz de hacer frente. Don Bosco ofrece un servicio en el que el alumno no solo obtiene el “Certificado de Piloto”, obtiene apoyo y guía para poder crear su empresa de Operador de drones. Para facilitar la creación de empresas los alumnos de Don Bosco podrán usar el semillero de empresas de la Escuela. Se les guiará en los pasos que tienen que dar en la creación de su empresa y podrán instalarse durante el primer año en las instalaciones de Don Bosco.

 

 • Organizado por: IEFPS Don Bosco teléfono: 943510450 y pulsar 4 para administración
 • Fechas: Selecciona la imagen para verlo a mayor tamaño, puede tener algún ajuste dependiendo de la disponibilidad de las instalaciones y profesorado
.
 • Horario: lunes a viernes de 17:00-21:00 y un sábado de 9:00 a 18:00
 • Duración: Parte teórica (60 horas) + Parte práctica (20 horas)
 • Precio del curso: 1470 Euros el curso completo, para pilotos de avión 780 Euros y para pilotos de drones con experiencia 990 Euros.
 • Reserva de plaza: Importe de 500 Euros a ingresar en la cuenta del titular ADM GENERAL CAE – Don Bosco nº ES64 2095 0611 0210 6170 7807 indicando en Concepto: Drones+ nombre y apellidos. El orden  de matriculación se realizará de acuerdo a la fecha de ingreso de la señal. El resto de la cantidad se tendrá que tener ingresado una semana antes del comienzo del curso.
 • Descuentos: Este curso puede ser  bonificable al 100% para trabajadores por cuenta ajena que estén en activo, gracias a los créditos de formación de la Fundación Tripartita (tiene que solicitarse con 10 días de antelación).

 

.

AESA ha publicado la lista de las preguntas frecuentes. A continuación Don Bosco añade ciertas preguntas que todo alumno que quiera realizar un curso debería hacer:

1. P. ¿Que hace falta para poder volar drones en espacios abiertos?
R. Para poder volar usando drones en recintos que no estén completamente cerrados o si no son pistas de aeromodelismo, hay que ser Operador de Drones reconocido ante AESA y solo los puede pilotar un piloto de drones autorizado por una ATO.
2. P. ¿En que consta el certificado de piloto de drones?
R. AESA establece que para poder volar drones, tiene que tener los conocimientos de reglamentación de aeronáutica. La manera más sencilla es realizando un curso de reglamenteción de 60 horas de duración denominado básico y avanzado. Además el piloto ha de tener los conocimientos de la aeronave que va a pilotar, así como de la capacidad de pilotarlo.
3. P. Hay muchos sitios donde se ofrecen cursos con precios variados ¿como se que curso puedo y no puedo hacer?
R. AESA establece que para poder volar drones, al finalizar el curso este debe de estar dado por una ATO. Además el curso debe de estar inscrito en AESA, especificando que tipo de curso es (básico y-o avanzado) y en caso de tener la parte práctica sobre que drone se va a certificar (marca y modelo de drone). En breve AESA ha dicho que publicará esta información en su página.
4. P. ¿Que certificado de piloto de drone se obtiene en el curso de Don Bosco?
R. En el curso de Don Bosco se obtiene las 3 partes que necesita un piloto de drones para poder trabajar.
 • La parte teórica básica y avanzada que son 60 horas mínimas establecidas por ley
 • La parte práctica de conocimiento de la aeronave y equipos de control.
 • La parte práctica de conocimiento de pilotaje de la aeronave
5. P. ¿Cuales son los drones que se certifican en Don Bosco ante AESA (marca y modelo)?
La respuesta esta es anterior al cambio de Apéndice i versión 2 de Julio de 2015
R. Los drones que se certifican ante AESA son en el curso de Don Bosco:
 1. SQAdrones UKRA-1
 2. DJI S900
 3. DJI S800
 4. Parrot Bebop
 5. DJI Phantom 2
6. P. ¿Con el título de piloto ya puedo volar cuando quiera?
R. No, para poder volar cuando se quiera hay que ser Operador de drones reconocido por AESA. La lista de operadores autorizados se puede consultar en AESA. IEFPS Don Bosco fue reconocido como Operador en 20 de Abril, por lo que tenemos la experiencia de como se ha de llevar a cabo este proceso. Aun y todo AESA ha publicado el procedimiento para habilitarse como Operador.
7. P. ¿Que requisitos hay que cumplir para poder hacer el curso de piloto de drones?
R. Ser mayor de edad, haber pasado un reconocimiento médico aeronáutico LAPL como mínimo en algunos de los centros médico autorizados. Hay que entregar la fotocopia del reconocimiento médico y del DNI en administración al hacer la matrícula.
8. P. ¿Donde se realizarán las clases?
R. Las clases teóricas se realizarán en las aulas de Don Bosco en Errenteria y las prácticas en el gimnasio de Don Bosco de más de 600m2.
9. P. ¿Como se va a evaluar cada una de las partes?
R. AESA establece que el alumno ha de tener los conocimientos de las 3 partes (teoría, conocimiento de la aeronave y maniobras) para poder ser piloto de drones. Se evaluará de la siguiente manera:
 • La parte básica y avanzada se realizará mediante unos controles de seguimiento y un examen presencial final.
 • De la parte de conocimiento de la aeronave se realizará un examen presencial
 • La parte de maniobras se realizarán las maniobras descritas en un examen práctico
10. P. ¿Cual es el temario de la parte de maniobras que debería ser capaz de realizar el piloto del curso que establece AESA?
R. AESA establece 3 tipos de RPAS: Aviones, Helicópteros y Multirrotores. Según la demanda de los alumnos se trabaja uno o otro aunque normalmente suele ser multirrotor, y las maniobras de este último son:
 1. Un despegue vertical seguido de un vuelo de 10 segundos en estacionario a la altura de los ojos del piloto
 2. Una traslación en vuelo rápido y nivelado en forma de S hacia adelante con cambios de rumbo.
 3. Una traslación en vuelo lento y nivelado en forma de S hacia adelante con cambio de rumbo
 4. Un vuelo lento de traslación nivelado hacia atrás
 5. Un vuelo de traslación lateral de 10m de altura a ambos lados
 6. Un viraje de 360º a la derecha descendiendo hasta 5 m de altura
 7. Un viraje de 360º a la izquierda descendiendo hasta 5m de altura
 8. Un circuito rectangular hacia adelante con aterrizaje vertical delante del piloto
 9. Una S a ambos lados con 4 virajes a 10m de altura.
11. P. ¿Cual es el temario de la parte de conocimiento de la aeronave que establece AESA?
R. Según el Apendice I el conocimiento práctico de la aeronave es el siguiente:
 • GENERALIDADES
 • Descripción de la aeronave
 • Motor, hélice, rotor
 • Plano tres vistas
 • LIMITACIONES
 • Masa
 • Velocidades
 • Factor carga de maniobra
 • Límites de masa y centrado
 • Maniobras autorizadas
 • Grupo motor, hélices, rotor en su caso
 • Potencia máxima
 • Régimen del motor, hélices, rotor
 • PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA
 • Fallo de motor
 • Reencendido de un motor de vuelo
 • Fuego
 • Planeo
 • Autorrotación
 • Aterrizaje de emergencia
 • Otras emergencias
 • PROCEDIMIENTOS NORMALES
 • Revisión prevuelo
 • Puesta en marcha
 • Despegue
 • Crucero
 • Vuelo estacionario
 • Aterrizaje
 • Parada de motor después de aterrizaje
 • PERFORMANCES
 • Despegue
 • Límite de viento de costado en despegue
 • Aterrizaje
 • Límite de viento de costado en aterrizaje
 • PESO Y CENTRADO, EQUIPOS
 • Masa en vacio de referencia
 • Centrado de referencia en vacio
 • Confiuración para la determinación de la masa en vacio
 • Lista de equipos
 • MONTAJE Y REGLAJE
 • Instrucciones de montaje y desmontaje
 • Lista de reglajes accesibles al usuario y consecuencias en las características de vuelo
 • Repercusión del montaje de cualquier equipo especial relacionnado con una utilización particular
12. P. ¿Cual es el temario de la parte teórica básica y avanzada del curso que establece AESA?
R. Según el Apendice I el temario de la parte básica es la siguiente
 • REGLAMENTACION
 • Aspectos aplicables de la ley 48/1960 de Navegación aérea y la ley 21/2003 de Seguridad Aérea y Reglamentación de la Circulación aérea.
 • La autoridad aeronáutica: AESA.
 • El piloto de RPA: Formación, requisitos médicos.
 • Seguros.
 • Transporte de mercancías peligrosas.
 • Notificación de accidentes e incidentes.
 • Limitaciones establecidas por la Ley 1/1982 de protección del honor e intimidad personal.
 • CONOCIMIENTOS GENERALES DE LA AERONAVE
 • Clasificación de los RPAs.
 • Aeronavegabilidad.
 • Registro.
 • Célula de las aeronaves.
 • Grupo motopropulsor.
 • Equipos de a bordo.
 • Sistemas de control de la aeronave.
 • Instrumentos de la estación de control.
 • Sistemas de seguridad de control de altura. Sistema de vuelta a casa.
 • PERFORMANCES DE LA AERONAVE
 • Perfil de vuelo.
 • Performances de la aeronave.
 • Planificación: Tipo de vuelo, meteorología, estudio de la zona en mapa.
 • Determinación de riesgos.
 • METEOROLOGÍA
 • Viento.
 • Nubes
 • Frentes.
 • Turbulencia.
 • Visibilidad diurna y nocturna.
 • Cizalladura.
 • Informacion meteorológica: cartas de baja cota, metar, tafor, speci.
 • Previsiones meteorológicas.
 • Tormentas solares.
 • NAVEGACIÓN E INTERPRETACIÓN DE MAPAS
 • La tierra: longitud y latitud, posicionamiento.
 • Cartas aeronáuticas: interpretación y uso.
 • Navegación DR.
 • Limitaciones de altura y distancia: VLOS, EVLOS, BLOS.
 • GPS: uso y limitaciones.
 • PROCEDIMIENTOS OPERACIONALE
 • El manual de operaciones.
 • Escenarios operacionales.
 • Limitaciones relacionadas con el espacio en que se opera.
 • Vuelo nocturno.
 • Limitaciones operativas: control desde vehículos en marcha, transferencia de control entre estaciones.
 • Personal de vuelo.
 • Supervision de la operación.
 • Prevención de accidentes.
 • COMUNICACIÓN
 • Principios generales de la transmisión por radio.
 • Emisores, receptores, antenas.
 • Uso de la radio.
 • Alfabeto internacional para las radiocomunicaciones.
 • FRASEOLOGIA NÁUTICA APLICABLE
 • COMUNICACIONES AVANZADAS
 • Uso de espectro radioeléctrico, frecuencias.
 • Comunicaciones con ATC.
 • FACTORES HUMANOS PARA RPA
 • Conciencia situacional.
 • Comunicación.
 • Carga de trabajo: Rendimiento humano.
 • Trabajo en grupo: liderazgo.
 • Aspectos de salud que pueden afectar el pilotaje de RPAs.
 • CONOCIMIENTOS ATC
 • Clasificación del espacio aéreo.
 • Documentos de información aeronáutica: NOTAM, AIP.
 • Organismos del ATS en España.
 • Espacio aéreo controlado, no controlado y segregado.
 • Instrucciones ATC.
Parte avanzada:
 • CONOCIMIENTO ATC
 • Clasificación del espacio aéreo
 • Documentos de información aeronáutica: NOTAM, AIP;
 • Organización del ATS en España;
 • Espacio aéreo controlado, no controlado y segregado.
 • Instrucciones ATC
 • COMUNICACIONES AVANZADAS
 • Uso del espectro radioeléctrico, frecuencias;
 • Comunicaciones con ATC.
Recordar que aunque usaremos varios medios para transmitir la evolución y los distintos resultados que vayamos obteniendo, principalmente la información la difundiremos en el Blog y mediante Twitter.
No todas las ATOs pueden certificar el práctico de drones! AESA se pone seria

No todas las ATOs pueden certificar el práctico de drones! AESA se pone seria

Me acaban de pasar un email en el que AESA avisa a todas las ATOs que no todas las ATOs pueden dar certificados prácticos de drones. Para que una ATO pueda dar formación práctica de vuelo, tiene que estar así recogido en AESA y además tienen que decir sobre que drone se va a dar el certificado práctico. AESA ya había dicho que los certificados genéricos no valen, «el curso de formación práctica se dirigirá al conocimiento de Ia(s) aeronave(s) específica(s) que se va a operar y a su equipo de control (MARCA Y MODELO).» Pero le ha dado una vuelta de tuerca ya que ahora las ATOs tienen que decirle a AESA que van a dar el curso práctico y sobre que aeronaves van a dar el curso. Viendo la evolución que está teniendo el asunto lo siguiente será que la ATO acredite que está en posesión de las aeronaves con las que piensa dar la formación práctica y que tiene un número adecuado a la cantidad de alumnos que quiere formar.

 

 

Para comprender lo que está haciendo AESA hay que saber que las ATOs son escuelas de aviación reconocidas por AESA. Hasta ahora estas escuelas daban formación teórica de aviación y formación práctica de vuelo de distintos modelos de aviones. Ahora con los drones la parte teórica de aviación es igual pero la parte práctica cambia ya que hay que volar drones. La mayoría de las ATOs no tienen estos conocimientos por lo que están subcontratando personal con los conocimientos o sin tener los conocimientos los están dando. Algunas otras están delegando la firma a empresas externas que son las que se encargan completamente en organizar y dar el curso. Algunas de estas empresas incluso apenas tienen experiencia volando drones. He visto cursos de vuelo de drones de salvamente y rescate con unos precios desorbitados en los que ninguna ATO firma, por lo que los asistentes a ese curso no pueden volar ni ser operadores.
Para evitar todo esto AESA ha comentado que publicará en su web la lista de ATOs que están dando cursos así como que curso van a dar (básico, avanzado, practico y que modelo de drones). Esta información es de vital importancia para que el usuario final pueda elegir con que ATO va a realizar el curso. Una vez analizada la lista que hay hasta la fecha, entiendo porque hay tanta diferencia de precios entre unos cursos y otros. Dar la parte práctica requiere de conocimientos y equipamiento suficiente, para poder darla con garantías. Los equipos son caros, además son sensibles y en manos de alumnos sufren mucho desgaste, este puede ser uno de los factores por lo que haya tanta disparidad de precios.
No voy a publicar la lista completa solo publicaré las ATOs que a fecha de hoy AESA les reconoce que van a dar el curso básico, avanzado y los drones de los que van a formar en la parte práctica.
.
ATO Marca y modelo de RPA
AEROMAX, S.L. PHANTOM 2
Aeronaútica Delgado  S.L (Aeronautica Delgado  S.L) CX20
AEROTEC ESCUELA DE PILOTOS, S.L. AERO 34XS/AT6XL/AT8XL/AT8CR/ACRO33XL
CLUB DE VUELO TAS () MULTIRROTOR PELECANNUS HEXACOPTER TYPE+ (MTOW ≤ 25KG)
PHANTOM 2-PRO
FLYBAI SQAdrones UKRA-1
DJI S900
DJI S800
Parrot Bebop
DJI Phantom 2
GESPLANE SERVICIOS AEREOS, S.L. Cheerson CX-20
tali h500+Devo F12
SENASA FALCON 8
Phantom 2
S-1000
Inspire
MYDOFLY DJI PHANTOM 2
CINETIC PLUS DJI PHANTOM 2
Por una parte estoy contento porque el curso que ha organizado Don Bosco en Errenteria para el lunes 13 de Abril, lo dará Flybai y es una de las pocas que cumple con los requisitos que pide AESA. Además ha tenido cierta difusión en los medios de comunicación como en el periódico Diario Vasco  «Don Bosco pone en marcha este lunes un nuevo curso de piloto de drones» y en Radio San Sebastián  de la caden SER (minuto 21:40)
Esta lista puede que reciba modificaciones ya que AESA ha abierto cierto plazo para alegaciones. Había una ATO que solo daba el avanzado y el práctico, no parece que tenga mucho sentido dar el avanzado sin antes haber dado el básico, por lo que posiblemente se trate de una errata. Pero analizando la lista me resulta curioso que AESA este todo el rato diciendo que hay que certificar Marca y Modelo,  pero en la lista la mayoría solo ponen modelo. Resulta curioso también que algunas ATOs tengan un solo modelo o incluso que tengan modelos de baja gama ¿no ganan suficiente para permitirse más de un modelo o aunque sea un Phantom?
Visto como se está poniendo AESA ahora lo que me preocupa es que yo hice el curso teórico y práctico con una empresa que tenía subcontratada la firma de una ATO, pero la ATO no daba la formación. Nos dieron un certificado del curso práctico genérico donde ponía multirotor. Tras llamarles y decirles que AESA no aceptaba eso me lo cambiaron a DJI Phantom. El problema que veo es que la ATO que firma no está en la lista que pueda dar la parte práctica. ¿Se pondrá a cotejar los certificados de pilotos con la lista de arriba? Miedo me da pensar que se liaría. Pero lo que está claro es que no todas las ATOs pueden dar cursos prácticos de drones, ojo hay que informarse bien antes de hacer el curso.
Otra de las cosas que me tiene mosca es que AESA está diciendo que la parte práctica será de la aeronave y de su equipo de control. Cuando dice equipo de control habla de genérico, Emisora, Ground Station, FPV… o está hablando de cada marca y modelo de Emisora, Ground Station… En mi opinión lo lógico sería lo primero, pero quien sabe lo que decidirá AESA.

Puede que haya alguna errata en la información que he publicado ya que no soy una ATO ni AESA por lo que algunas cosas he tenido que ir interpretándolas. Es muy posible que la información que ha enviado AESA irá cambiando, pero lo mejor es que esta tabla irá publicándola AESA en su página por lo que cualquiera tendrá acceso y podrá elegir lo más adecuado.
Recordar que aunque usaremos varios medios para transmitir la evolución y los distintos resultados que vayamos obteniendo, principalmente la información la difundiremos en el Blog y mediante Twitter.
2º Curso para la Obtención del Certificado de Piloto de drones en Don Bosco

2º Curso para la Obtención del Certificado de Piloto de drones en Don Bosco

Tras la realización del primer curso de Euskadi para piloto de drones certificados, IEFPS Don Bosco en Errenteria ofrece el 2º curso para la Obtención del Certificado de Piloto de drones en Errentería. En colaboración con la ATO Flybai  el alumno obtendrá el “Certificado de Piloto de RPA», es decir, el curso Oficial para la certificación que la normativa actual obliga a poseer para el manejo de Drones.

Este curso avanzado tiene una duración total de 80 horas que se realizan en 4 semanas lectivas y que se desglosan en una parte teórica (60 horas) y en otra práctica (20 horas).

 

Tras la aprobación del  Real Decreto Ley 8/2014 de 4 de julio, el cual regula y limita el pilotaje de dispositivos aeronáuticos, no se puede volar un drone para realizar trabajos sin tener la “Certificación de Piloto”.

Para poder volar no solo hace falta un “Certificado de Piloto”, para poder volar hay que ser Operador ante AESA. Hace falta presentar una documentación muy extensa que la mayoría de la gente no es capaz de hacer frente. Don Bosco ofrece un servicio en el que el alumno no solo obtiene el “Certificado de Piloto”, obtiene apoyo y guía para poder crear su empresa de Operador de drones. Para facilitar la creación de empresas los alumnos de Don Bosco podrán usar el semillero de empresas de la Escuela. Se les guiará en los pasos que tienen que dar en la creación de su empresa y podrán instalarse durante el primer año en las instalaciones de Don Bosco.

 • Organizado por: IEFPS Don Bosco teléfono: 943510450
 • Fecha: Parte teórica: del 13 de Abril  al 4 de Mayo (lunes a viernes) / Parte práctica: 9-10 de Mayo.
 • Horario: Parte teórica: 17:00 – 21:00 / Parte práctica: 09:00 – 14:00 y 15:00 – 20:00
 • Duración: 80 horas
 • Precio del curso: 1470 Euros el curso completo, para pilotos de avión 780 Euros y para pilotos de drones con experiencia 990 Euros.
 • Reserva: Importe de 500 Euros a ingresar en la cuenta del titular ADM GENERAL CAE – Don Bosco nº ES64 2095 0611 0210 6170 7807 indicando en Concepto: Drones+ nombre y apellidos. El orden  de matriculación se realizará de acuerdo a la fecha de ingreso de la señal.
 • Descuentos: Este curso puede ser  bonificable al 100% para trabajadores por cuenta ajena que estén en activo, gracias a los créditos de formación de la Fundación Tripartita.

 

 

La matriculación se finaliza el 7 de Abril, para esa fecha deberá estar la matrícula ingresada en su totalidad.

 

Requisitos de los asistentes

Los aspirantes a piloto de drones deberán:

 • Disponer de al menos 18 años de edad al inicio del curso.
 • Certificado médico aeronáutico clase 2.

Consulta los centros médicos disponibles para realizar tu reconocimiento médico aeronaútico.

 

 

Contenido

PARTE TEÓRICA (según establece la ley 18/2014 será de 60 horas)
 • REGLAMENTACION
  • Aspectos aplicables de la ley 48/1960 de Navegación aérea y la ley 21/2003 de Seguridad Aérea y Reglamentación de la Circulación aérea.
  • La autoridad aeronáutica: AESA.
  • El piloto de RPA: Formación, requisitos médicos.
  • Seguros.
  • Transporte de mercancías peligrosas.
  • Notificación de accidentes e incidentes.
  • Limitaciones establecidas por la Ley 1/1982 de protección del honor e intimidad personal.
 • CONOCIMIENTOS GENERALES DE LA AERONAVE
  • Clasificación de los RPAs.
  • Aeronavegabilidad.
  • Registro.
  • Célula de las aeronaves.
  • Grupo motopropulsor.
  • Equipos de a bordo.
  • Sistemas de control de la aeronave.
  • Instrumentos de la estación de control.
  • Sistemas de seguridad de control de altura. Sistema de vuelta a casa.
 • PERFORMANCES DE LA AERONAVE
  • Perfil de vuelo.
  • Performances de la aeronave.
  • Planificación: Tipo de vuelo, meteorología, estudio de la zona en mapa.
  • Determinación de riesgos.
 • METEOROLOGÍA
  • Viento.
  • Nubes
  • Frentes.
  • Turbulencia.
  • Visibilidad diurna y nocturna.
  • Cizalladura.
  • Informacion meteorológica: cartas de baja cota, metar, tafor, speci.
  • Previsiones meteorológicas.
  • Tormentas solares.
 • NAVEGACIÓN E INTERPRETACIÓN DE MAPAS
  • La tierra: longitud y latitud, posicionamiento.
  • Cartas aeronáuticas: interpretación y uso.
  • Navegación DR.
  • Limitaciones de altura y distancia: VLOS, EVLOS, BLOS.
  • GPS: uso y limitaciones.
 • PROCEDIMIENTOS OPERACIONALE
  • El manual de operaciones.
  • Escenarios operacionales.
  • Limitaciones relacionadas con el espacio en que se opera.
  • Vuelo nocturno.
  • Limitaciones operativas: control desde vehículos en marcha, transferencia de control entre estaciones.
  • Personal de vuelo.
  • Supervision de la operación.
  • Prevención de accidentes.
 • COMUNICACIÓN
  • Principios generales de la transmisión por radio.
  • Emisores, receptores, antenas.
  • Uso de la radio.
  • Alfabeto internacional para las radiocomunicaciones.
 • FRASEOLOGIA NÁUTICA APLICABLE
 • COMUNICACIONES AVANZADAS
  • Uso de espectro radioeléctrico, frecuencias.
  • Comunicaciones con ATC.
 • FACTORES HUMANOS PARA RPA
  • Conciencia situacional.
  • Comunicación.
  • Carga de trabajo: Rendimiento humano.
  • Trabajo en grupo: liderazgo.
  • Aspectos de salud que pueden afectar el pilotaje de RPAs.
 • CONOCIMIENTOS ATC
  • Clasificación del espacio aéreo.
  • Documentos de información aeronáutica: NOTAM, AIP.
  • Organismos del ATS en España.
  • Espacio aéreo controlado, no controlado y segregado.
  • Instrucciones ATC.
Una vez finalizada la parte teórica del curso se realizara un examen tipo respuesta múltiple a modo de prueba para certificar los conocimientos teóricos adquiridos por el alumno.
.
.
PARTE PRÁCTICA
 • Generalidades
  • Descripción de la Aeronave
  • Motor, Hélice, Rotores
  • Plano de tres vistas
 • Limitaciones
  • Masa/masa máxima
  • Velocidades/Velocidades máximas
  • Velocidad de Pérdida
  • Factor de Carga de Maniobra
  • Limites de masa y Centrado
  • Maniobras autorizadas
  • Grupo motor, hélices, rotor
  • Potencia máxima
  • Régimen del Motor, hélices, rotor.
 • Procedimientos de emergencia
  • Fallo de motor
  • Reencendido de motor en vuelo
  • Fuegos
  • Planeo
  • Autorrotación
  • Aterrizaje de emergencia
  • Pérdida señal GPS
  • Pérdida de enlace radio
  • Otras emergencias
 • Procedimientos normales
  • Revisión prevuelo
  • Puesta en marcha
  • Despegue
  • Crucero
  • Vuelo Estacionario
  • Aterrizaje
  • Para de motor después de aterrizaje
 • Performances
  • Despegue
  • Limite de viento de costado en despegue
  • Aterrizaje
  • Limite de viento de costado en aterrizaje
 • Peso y centrado, equipos
  • Masa en vacío de referencia
  • Centrado de referencia en vacío
  • Configuración para la determinación de la masa en vacío
  • Lista de equipo
  • MTOW
  • Carga de pago
 • Montaje y reglaje
  • Instrucciones de montaje y desmontaje
  • Lista de reglajes accesibles y consecuencias en las características de vuelo
  • Repercusión del montaje de cualquier equipo especial relacionado con una utilización particular
Una vez completas las horas prácticas del curso, el alumno deberá de realizar una prueba práctica en donde deberá de demostrar la habilidad para realizar los ejercicios.

Recordar que aunque usaremos varios medios para transmitir la evolución y los distintos resultados que vayamos obteniendo, principalmente la información la difundiremos en el Blog y mediante Twitter.